Қазақша   Русский   English
«Əлеуметтану жəне саяси ғылымдар» сериясы

Редакция алқасы

 

ХАБАРШЫ

«Əлеуметтану жəне саяси ғылымдар» сериясы ғылыми журналының редакция алқасының құрамы

 

Бас редактор:

Əбсаттаров Р.Б.- ҚР ҰҒА корр. мүшесі, философия ғылымдарының докторы, профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

Бас редактордың орынбасары:

Насимова Г.О. саяси ғылымдарының докторы, профессор

Жауапты хатшы:

Қуанышбаева Ж.Ж. – PhD доктор, Абай ат. ҚазҰПУ

Редакциялық алқа мүшелері:

Шаукенова З.К.- ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, əлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор

Абдирайымова Г.С. - əлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор

Жаназарова З.Ж. - əлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор

Лим Че Ван - Phd.докторы, профессор (Корея)

Нарбут Н.П. - əлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор (Ресей)

Рау И.А.- философия ғылымдарының докторы, профессор (Германия)

Қалдыбаева Т.Ж. - əлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор

Решетников С.В. – саяси ғылымдарының докторы, профессор (Белоруссия)

Лоранс Тен - Phd.докторы, профессор (Франция)

Шалтыков А.И. - саяси ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ

Сейсен Н.Б.- саяси ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ

Харьковщенко Е.А. – философия ғылымдарының докторы, профессор (Украина)

Медведев Н.П.саяси ғылымдарының докторы, профессор (Ресей)

Торогелдиева Б.М. саяси ғылымдарының докторы, профессор (Қырғызстан)

Мұқажанова А.Ж. – саяси ғылымдарының докторы, доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ.