Қазақша   Русский   English
Series «Pedagogical sciences»

МРНТИ 14.35.01

A.K.Zhunussova 1 A. Althonayan2 A.A.Golovchun1

1Ablai Khan Kazakh University of International Relations

and World Languages, Almaty, Kazakhstan

2Brunel University London, Great Britain

the formation of intercultural communicative competence USING MODELLING METHOD

Abstract

In the article, the modelling is considered as one of the effective methods in the formation of intercultural and communicative competence of students. The FLT system, like any other system, functions and develops in the light of its predetermined goals and planned results, and this regulates the delineation of several subsystems within the parameters of the entire system - in this case, a foreign language education system..... не менее 150 слов

Keywords: foreign language education, intercultural communicative competence, modelling, modelling method

A.K.Жунусова1 A. Алтонаян2 A.A.Головчун1

1Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар

және Әлем Тілдер Университеті, Алматы қ.,Қазақстан

2Брунель Университеті, Лондон, Ұлыбритания

Мәдениаралық және коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастырудағы модельдеу тәсілін қолдану

 

Аңдатпа

Мақалада модельдеу студенттердің мәдениаралық және коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастырудағы тиімді әдістердің бірі ретінде қарастырылады. Шет тілдерді оқыту жүйесі, кез-келген басқа жүйе сияқты, алдын-ала белгіленген мақсаттар мен жоспарланған нәтижелер аясында жұмыс істейді және дамиды және бұл бүкіл жүйенің параметрлері ішінде бірнеше ішкі жүйелердің бөлінуін реттейтін жүйе бұл жағдайда - шет тілінде білім беру. Зерттеудің жан-жақты бағыты ретінде «шет тілдерді» кітаптан тар түсінуден жалпы шет тілінде білім беру жүйесіне көшу қажеттілігі қазіргі дәуірде айқын көрінді.

Түйін сөздер: шет тілінде білім беру, мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілік, модельдеу, модельдеу тәсілі

 

A.K.Жунусова1 A. Алтонаян2 A.A.Головчун1

1Казахский университет международных отношений и

мировых языков им. Абылай хана, г.Алматы, Казахстан

 

2Университет Брунеля, Лондон, Великобритания

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ

 

Аннотация

В этой статье моделирование рассматривается как один из эффективных методов формирования межкультурной и коммуникативной компетентности студентов. Система обучения ИЯ, как и любая другая система, функционирует и развивается в свете своих заранее определенных целей и запланированных результатов, и это регулирует разграничение целого ряда подсистем в рамках параметров всей системы - в данном случае, системы иноязычного образования. Необходимость отхода от узкого книжного понимания «иностранных языков» в сторону общей системы иноязычного образования как многоплановой области исследований стала очевидной в современную эпоху.

Ключевые слова: иноязычное образование, межкультурно-коммуникативная компетенция, моделирование, метод моделирования.

Introduction. The term “modelling” is well known in modern science, although it is often used without any reference to its empirical nature as a category for methods of obtaining knowledge and research-based on model building...........

Research methodology. The main, generally accepted signs of “modelling” as an empirical method are: 1) modelling is a theoretical and empirical method for understanding complex objects and phenomena; 2) the essence of modelling is the reflection or replacement of real objects, processes and phenomena with similar indicators; 3) analogies reflect the features of a real object in a systematic and interconnected form;............

Research results. Academic disciplines and sub-disciplines that study verbal communication (communicative, psycholinguistics, social psychology) have attempted to create a structure or model of communication-based on: - the main types of psychological functions of communication: information-communicative, regularly-communicative, affective-communicative (B.F. Lomov)...................

Discussion. Thus, the model as an object for gaining knowledge and a tool for transforming the original (or research) object allows you to realize the main functional goal: using the similarity law to establish uniform corresponding relations between two objects to acquire knowledge about the original object, based on abstract and logical mental processes...........................

Conclusion. As a result of this, it is correct to begin modelling the educational process with stereotypical communicative situations that reflect sociocultural or linguocultural models of cooperation between people that are characteristic of representatives of a particular socio-and linguistic culture....

References:

  1. Kunanbaeva S.S. Modern foreign language education: methodology and theory. Almaty, 2005 -262p.
  2. Kulibaeva D.N. An innovative model for the formation of internationally standard levels of foreign language proficiency in international schools. Almaty 2002 – 216p.