Қазақша   Русский   English
«Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы

Редакциялық кеңес

Бас редактор

х.ғ.к., Жер туралы ғ.д., проф.

Х.Н. Жанбеков

 

Редакциялық коллегия

бас редактордың орынбасары,

г.ғ.д., проф. К.Д. Каймулдинова,

пед.ғ.д., проф. Ж.Ә. Шоқыбаев,

биол.ғ.д., проф. З.Б. Тұңғышбаева

 

Редакциялық алқа мүшелері:

геогр.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі

А.С. Бейсенова,

х.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі

Е.Ә. Бектуров,

х.ғ.д., проф. С.Р. Конуспаев,

пед.ғ.д., проф. Н.К. Ахметов,

г.ғ.д., проф. Б.Ш. Абдиманапов,

биол.ғ.д., проф.А.П. Богоявленский,

х.ғ.д., проф. Н.А. Бектенов,

пед.ғ.д.,проф. А.А. Саипов,

геогр.ғ.д., проф. А.Н. Нигматов (Өзбекстан),

биол.ғ.д., проф. Б.М. Дженбаев (Қырғызстан),

пед.ғ.к., доцент С.П. Анзорова (Ресей),

пед.ғ.д., проф. Н.Д. Андреева (Ресей),

пед.ғ.д., проф. С.В. Суматохин (Ресей),

х.ғ.д., проф. Д.Ю. Мурзин (Финляндия),

PhD докторы Ренато Сала (Италия),

геогр.ғ.д., проф. Бургхард Мейер (Германия),

PhD докторы Давид Лорант (Венгрия),

PhD, проф. Эмин Атасой (Туркия),

PhD, проф. Козак Метин Акоглан (Түркия)

Жауапты хатшылар:

PhD докторы И.Қ. Райымбекова (Жер ғылымдары, экология, туризм),

PhD докторы А.К. Бекетова (Пәндердің әдістемелік аспектілері, Биология),

пед.ғ.магистрі А.Ж.Утемисова (Пәндердің әдістемелік аспектілері, Химия)