Қазақша   Русский   English
«Физика-математика ғылымдары» сериясы

«ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ҒЫЛЫМДАРЫ» СЕРИЯСЫ, «ХАБАРШЫ»ЖУРНАЛЫНА БАСЫЛАТЫН МАҚАЛАЛАРДЫ БЕЗЕНДІРІЛУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

«ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ҒЫЛЫМДАРЫ» СЕРИЯСЫ, «ХАБАРШЫ»ЖУРНАЛЫНА БАСЫЛАТЫН МАҚАЛАЛАРДЫ БЕЗЕНДІРІЛУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

I. Қажетті материалдарды ұсыну

 

1. Докторанттар, магистранттар және студенттер парақтары төменгі жағында карандашпен нөмірленген мақаланың қатты көшірмесі (2 дана), барлық авторлар мақала мәтінінің бір данасына қол қоюлары керек. Авторлардың саны 4-тен аспауы керек

2. Автор (авторлар) туралы мәліметтерден тұратын Хабаршы формасы (1 экз): фамилиясы, аты, әкесінің аты, жұмыс орны (қала, ұйымның аты/ЖОО қысқартылмаған және қысқартылған аты), ғылыми дәрежесі және атағы, қызметі, білім алушылар үшін – PhD докторант, магистрант немесе студент екендігін көрсету. e- mail, байланыс телефоны; мақалаға аннотациялар, кілттік сөздер.

ІІ. Мақаланы безендіру талаптары

1. Мақала мәтіні MS Word редакторында бірлік интервал арқылы терілу керек;

2. Парақ пішімі: 210 x 297 mm (A4);

3. Жоғары, төменгі, оң жақтағы, сол жақтағы өрістер: – 2,5 см;

4. Мақала беттері нөмерленбейді;

5. Шрифт: Times New Roman (қазақ, орыс, ағылшын тілдері үшін) – 11 пт;

6. Word редакторында орындалған суреттер объект ретінде қойылуы керек;

7. Мақала мәтіні ені бойынша форматталуы керек.

  1. Формула жазуға қойылатын талаптар

Формулалар мақала мәтініне MS Equation (математикалық редактор Equation) объектісі ретінде қойылуы керек.

Формуладағы (Equation) символдардың өлшемдері: обычный – 11 пт, крупный индекс – 6 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный символ – 24 пт, мелкий символ – 4 пт (математикалық редактор Equation).

IV. Әдебиеттер тізімі мақалада пайдаланылған әдебиеттер мәтінде пайдалану ретіне сәйкес қолжазбаның соңында келтіріледі. Мақаладағы әдебиетке сілтеме квадраттық жақшада беріледі, мысалы, [1], [2,3], [4-7]. Әдебиеттер тізімі нүктесіз беттің соңында келтіріледі. Сілтемелер саны 15-тен артық болмау керек.

V. Мақаланың түрі

1. Сол жақ жоғарғы бұрышта бас әріптермен МРНТИ (кегль №10);

2. Сол жақ жоғарғы бұрышта бас әріптермен ӘОК (кегль №10);

3. Жартылай қарайтылған, курсив, үлкен әріптермен (кегль №11) ортада автордың (авторлардың) фамилиясы және аты-жөні; Жоғарғы индекспен автордың (бірнеше авторлар болған жағдайда) сәйкес жұмыс орнын көрсету керке.

4. Бір бос жолдан кейін дөңгелек жақшада автор (авторлар) жұмыс істейтін қала және ұжымның аты (кегль №11);

5. Бір бос жолдан кейін жартылай қарайтылған бас әріптермен (кегль №13) мақала аты;

6. Бір бос жолдан кейін 100-150 сөзден тұратын үш тілде қысқаша сөйлеммен андатпа (кегль №10);

7. Бір бос жолдан кейін тематикасы бойынша 6-8 сөйлемнен тұратын кілттік сөздер (кегль №10);

8. Бір бос жолдан кейін мақала мәтіні (кегль №11);

9. Мақала мәтінінен кейін екі бос жол тастап курсивпен, кіші әріптермен әдебиеттер тізімі (кегль №10). Бірлік интервал. Әдебиеттер тізімі нүктесіз нөмерлену керек.

VI. Мақалаларды жариялау тілдері – қазақ, орыс, ағылшын тілдері.

Редакцияға түскен мақалаларға білім саласы бойынша 2 жетекші мамандар мен ғылымдар пікір береді. Пікір негізінде редакция алқасы авторға мақаланы тағы да толықтыруға (түзетуге) ұсыныс жасауы, не мүлдем қайтарып беруі мүмкін. Бұрын жарияланған немесе басқа баспаға жіберілген мақалалар қабылданбайды. Мақала көлемі 5 беттен аз және 7 беттен көп болмауы керек. Көлемі 7 беттен артық болған жағдайда журнал редакциясымен хабарласып келісулері қажет. Мақала мәтініне енетін иллюстрациялардың, сұлбалардың және кестелердің көлемі мәтіннің жалпы көлеміне кіреді.

Мақаланы дайындау және жариялау бойынша пайда болған барлық сұрақтар бойынша журнал редакциясына хабарласыңыздар.

Мекен-жайы: Алматы қаласы, Төле би көшесі, 86 үй, Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика институты.

Жауапты секретарлар: +7 707 7268828

                                         +7 707 175 41 32

e-mail: Vestnik.KazNPU.FMS@gmail.com