Қазақша   Русский   English
«Физика-математика ғылымдары» сериясы

ХАБАРШЫ “Физика-математика ғылымдары” сериясы ғылыми журналының редакция алқасының құрамы

ХАБАРШЫ

“Физика-математика ғылымдары” сериясы ғылыми журналының редакция алқасының құрамы

 

Бас редактор:

Бектемесов М.А. - ф.-м.ғ.д., профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

 

Бас редактордың орынбасарлары:

Уалиев Г.У. - т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі, Абай ат. ҚазҰПУ

Бидайбеков Е.Ы. - п.ғ.д., профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

Косов В.Н. - ф.-м.ғ.д., ҚР ҰҒА корр. мүшесі, Абай ат. ҚазҰПУ

Бекпатшаев М.Ж. - ф.-м.ғ.к., доцент, Абай ат. ҚазҰПУ

 

Жауапты хатшылар:

Шекербекова Ш.Т. - п.ғ.к., доцент, Абай ат. ҚазҰПУ

Абдулкаримова Г.А. - п.ғ.к., доцент, Абай ат. ҚазҰПУ

 

Редакциялық алқа мүшелері:

Alimhan K. - Dr.Sci, Professor, Tokio Denki University, Japan

Cabada А. - Phd.d., Professor, University of Santiago de Compostela, Spain

Kovatcheva E. - доцент, электрондық оқыту саласындағы профессор, Университет библиотекалық зерттеулер және ақпараттық технологиялар университеті, София, Болгария

Ruzhansky M. - Phd.d., Professor, Imperial College London, England

Абылкасымова А.Е. - п.ғ.д., профессор, РБА академигі, Абай ат. ҚазҰПУ

Амиргалиев Е. - т.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ Ақпараттық және есептеуіш технологиясының институты

Бердышев А.С. - ф.-м.ғ.д., профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

Григорьев С.Г. - п.ғ.д., профессор, Ресей білім академиясының академигі, Мәскеу қалалық педагогикалық университеті, Ресей

Гриншкун В.В. - п.ғ.д., профессор, Мәскеу қалалық педагогикалық университеті, Ресей

Дженалиев М.Т. - ф.-м.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ Математика және математикалық модельдеу институты

Кабанихин С.И. - ф.-м.ғ.д., профессор, Ресей ғылым академиясының корр. мүшесі, Новосибир мемлекеттік университеті, Ресей

Калимолдаев М.Н. - ф.-м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА корр. мүшесі, ҚР БҒМ Ақпараттық және есептеуіш технологиясының институты

Қожамқұлов Б.А. - ф.-м.ғ.д., профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

Комаров Ф.Ф. - ф.-м.ғ.д., профессор, Белоруссия ұлттық университеті, Белоруссия Республикасы

Құлбек М.К. - т.ғ.д., профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

Лапчик М.П. - п.ғ.д., профессор, Ресей білім академиясының корр.мүшесі, Омск мемлекеттік педагогикалық университеті

Лисицин В.М. - ф.-м.ғ.д., профессор, Том мемлекеттік политехникалық университеті, Ресей

Мамбетакунов Э.М. - п.ғ.д., профессор, ҚР ҒА корр. мүшесі, Баласағұн ат. Қырғыз ұлттық университеті , Қырғыз Республикасы

Пак Н.И. - п.ғ.д., профессор, В.П. Астафьев атындағы Краснояр мемлекеттік педагогикалық университеті

Сахиев С.Қ. - ф.-м.ғ.д., профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

Седова Е.А. - п.ғ.д., профессор, РБА , Ресей

Сыдықов Б.Д. - п.ғ.д., профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

Тлебаев К.Б. - ф.-м.ғ.д., профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

Тулешов А.К. - т.ғ.д., ҚР ҰҒА корр. мүшесі

Уалиев З.Г. - т.ғ.д., профессор, Абай ат. ҚазҰПУ

Хамраев Ш.И. - т.ғ.к., доцент, Абай ат. ҚазҰПУ