Қазақша   Русский   English
"Педагогика и психология" журналы

Авторларға арналған ережелер

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Педагогика және психология» журналының негізгі тақырыптық бағыты үздіксіз білім беру жүйесінің барлық деңгейлерін ағымдағы жай-күйі туралы зерттеулерді жариялауы болып табылады. 

Журнал келесі айдарлардан тұрады: Педагогика және психологияның әдіснамасы мен теориясы; Педагогика және психология тарихы; Қолданбалы психология және психотерапия; Білім берудегі инновациялар; Білім берудің мәселелері мен перспективалары; Оқытудың қазіргі заманғы әдістері мен технологиялар; «Мәңгілік ел» ұлттық идея аясындағы білім, мәдениет және өнер; Рухани жаңғыру: ғылым, білім беру және мәдени кеңістік; "Жас зерттеуші".

Журнал жылына 4 рет шығады.

Редакциялық алқа журналдың барлық ғылыми бағыттары бойынша, тоқсанның бірінші айының 5-ші күніне дейін, бұрын жарияланбаған мақалаларды қабылдайды (қаңтар, сәуір, шілде, қазан). Мақалалар электрондық форматта ұсынылады (doc, docx, rtf). Файлдың атауында автордың тегін көрсетеді (бірлескен авторлар болса – бірінші автордың аты).

Шрифті – Times New Roman, кегль – 14, мәтінді ені бойынша тегістеу, аралығы – 1, тармақ – 1,25 см, үстіңгі және астыңғы жақтары – 2 см, сол жағы – 3 см, оң жағы – 1 см.

Кестелер, сызбалар, суреттер анық болуы керек, мысалы: 1 сурет. Атауы. 1 кесте. Атауы. Кестелер, диаграммалар, суреттердің саны барлық мақаланың көлемінен 20% аспауы керек.

Барлық мақалалар ашық (сыртқы және ішкі) сыннан, редакциялық сараптама және бір жақты құпия (анонимді) сыннанөту керек.

Мақала құрылымына қойылатын талаптар:

 • ҒТАМИ (ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық индексі) – мақала тілінде;
 • авторлардың толық аты-жөні (бас әріптер курсивпен, тегі – аты-жөнін алдында) – мақала тілінде;
 • электрондық пошта;
 • жұмыс (оқу) орны, қала, ел (мақала тілінде);
 • мақаланың атауы (ортасында, қалын шрифті, бас әріптермен) – мақала тілінде;
 • аңдатпа (мақала тілінде), 100-200 сөз;
 • түйін сөздер/сөйлемдер (5-10 сөз), нүктелі үтірмен бөлінеді (мақала тілінде);
 • мақаланың мәтіндегі бары: кіріспе (өзектілік, ғылыми маңыздылығы, зерттеудің мақсаты), негізгі бөлім (әдеби шолу, әдістер, нәтижелер) және қорытынды (қорытындылар);
 • пайдаланылған әдебиеттер тізімі алфавиттік тәртіппен төртбұрышты жақшаларда үздіксіз нөмірленеді; мәтіндегі сілтемелер төртбұрышты жақшаларда жазылады, «//» и «-» арнайы бөлгіштерді пайдалануға жол берілмейді. Автоматты бет сілтемелерін пайдалану рұқсат етілмейді. Әдебиет тізімде соңғы 3 жылдағы 20 деректен аз болмау керек, оның ішінде шетел деректер – 10-нан асу керек. Scopus және Web of Science базаларында жарияланған мақалаларға сілтемелер жасалуы қажет;
 • References;
 • аңдатпалар (басқа 2 тілде, мысалы: мақаланың мәтіні қазақ тілде болса, аннотация (орыс тілде) және abstract (ағылшын тілде) 100-200 сөз.

Барлық материалдар талапқа сай рәсімделуі және толықтай тексерілуі керек. Редакция алқасы авторлармен келіспей-ақ тақырыптарды өзгерту, мақалалардың мәтіндерін қысқарту мен оларға қажетті стилистикалық түзетулер енгізу құқын өзінде қалдырады. Фактілердің дәлелдігі үшін жарияланып отырған мақалалардың авторлары жауапты. Редакцияның көзқарасы мен авторлардың пікірлері берілген қолжазба материалдарымен сәйкес келмеуі мүмкін. Редакциялық алқасы мен қайтарылған мақалалар қайтадан қабылданбайды және қарастырылмайды. Мақаланың қолжазбалары авторларға қайтарылмайды.

Мақаланың электрондық нұсқасын редакция алқасына жіберуіңізге болады. Мақаланың көлемі (ҒТАМИ, атауы, авторлар туралы ақпарат, аңдатпа және түйін сөздер есептеусіз) 2100 сөздерден кем емес және 5000 сөздерден артық емес болу керек (7-16,5 бет, 1 бет – шамамен 300 сөз). 2019 жылдан бастап мақаланың көлеміне қойылатын талаптар Scopus базасының талаптарына сәйкес өзгереді (1-4- қосымшалар).

Мақаланың бір бетінің басылу бағасы – 700 теңге сыртқы авторлар үшін (500 теңге – Абай атындағы ҚазҰПУ авторлар үшін), редакцияның оң шешімі бойынша университеттің банктік шотына, «Педагогика және психология» журналында жариялау үшін төлем» белгісімен төленеді (5 – қосымша).

Мақала мәтіні сараптамадан өткеннен кейін журналға жариялаудың кезекті ретімен басып шығару үшін төлем ақының түбіртегін мына мекен-жайға: 050010, Алматы қ., Достық даңғылы, 13 немесе pedagogika@kaznpu.kz электрондық поштасына бекітілген файлмен жіберу керек. Анықтама телефоны: 8 (727) 291-91-82.

Журналға «Қазпошта» АҚ арқылы жазылуға болады. Жеке жазылушылар және заңды тұлғалар үшін жазылу индексі 74253. Журналға бір жылға жазылған тұлғалар екі мақала жариялау төлем ақысынан босатылады.

 

Редакциялық алқасы

 

 

 

1 – қосымша

МАКЕТ – 2019

(Өрістер: үстінгі – 2, сол жақ – 3, астынғы – 2, оң жақ – 1 см)

 

 

ҒТАМИ14.35.07 (кегль 14)

 

А.Б.ИСКАКОВА1, СОАВТОР(ЛАР)2-3(кегль 14)

 

1Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

(Алматы, Қазақстан), 2-3ЖОО (қала, ел)(кегль 14)

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАНДАРДЫ

ДАЙЫНДАУДАҒЫ МАҢЫЗДЫ БАҒЫТ(кегль 14)

 

Аңдатпа

Аңдатпа жарияланған материалдың тілінде. Көлемі 100-300 сөз(кегль 12)

Түйін сөздер: сөз/сөйлем; сөз/сөйлем; және т.б. (кегль 12)

 

Кіріспе (өзектілігі, ғылыми маңыздылығы, зерттеу мәселесі). Мәтін [1, 45 б.]. Мәтін. Мәтін [2] (кегль 14).

Негізгі бөлім (әдебиет шолу, әдістер,нәтижелер). Мәтін [3, 80 б.]және т.б. Мәтін. Мәтін [21] (кегль 14).

Қорытынды (қорытындылар). Мәтін. Мәтін [22]. Мәтін (кегль 14).

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі (кегль 12)

[1] Ньюман Дж.Г. Идея Университета. – Минск: БГУ, 2016. – 208 с.

[2] Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования /Под ред. И.С.Ладенко. Новосибирск: Наука, 2017. – 241 с. [Электронный ресурс]: URL:https://www.sbras.ru/ (дата обращения: 09.01.2019).

[3] Темирбаева Д. Счастье и смысл жизни /Психологические проблемы смысла жизни и акме: Электронный сборник материалов Третьей Казахстанской молодежной секции XXIV международного симпозиума, 08.12.2018. – Алматы – Москва: КазНПУ имени Абая – ПИ РАО, 2018. – С.79-82.

және т.б.

[21] Lorenz A., Madebach A., Jescheniak J.D.Grammatical-gender effects in noun–noun compound production: Evidence from German /Quarterly Journal of Experimental Psychology. – 2018. – Vol. 71(5). –Issue 15. – PP.1134-1149 [Электронныйресурс]: URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1080/17470218.2017.1310916(датаобращения: 09.01.2019).

[22] Максутова И.О., Таубаева Ш.Т., Момбек А.А. Педагогикалық технология: концепциядан модельге дейін /Педагогика және психология. – 2018. – № 4(37). – 123-129 бб.

 

Referenсes (кегль 12)

[1] N'yuman Dzh.G. Ideya Universiteta. – Minsk: BGU, 2016. – 208 s.

[2] Problemy refleksii. Sovremennye kompleksnye issledovaniya /Pod red. I.S.Ladenko. – Novosibirsk: Nauka, 2017. – 241 s. [Ehlektronnyj resurs]: URL: https://www.sbras.ru/(data obrashcheniya: 09.01.2019).

[3] Temirbaeva D. Schast'e i smysl zhizni /Psihologicheskie problemy smysla zhizni i akme: Ehlektronnyj sbornik materialov Tret'ej Kazahstanskoj molodezhnoj sekcii XXIV mezhdunarodnogo simpoziuma, 08.12.2018. – Almaty – Moskva: KazNPU imeni Abaya – PI RAO, 2018. – S.79-82.

zhane t.b.

[21] Lorenz A., Madebach A., Jescheniak J.D. Grammatical-gender effects in noun–noun compound production: Evidence from German /Quarterly Journal of Experimental Psychology. – 2018. – Vol. 71(5). – Issue 15. – PP.1134-1149 [Ehlektronnyj resurs]: URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1080/17470218.2017.1310916 (data obrashcheniya: 09.01.2019).

[22] Maksutova I.O., Taubaeva Sh.T., Mombek A.A. Pedagogikalyk tekhnologiya: koncepciyadan modelge dejin /Pedagogika zhane psihologiya. – 2018. – №4 (37). – 123-129 bb.

 

Инновационноеобразование как важное направление

в подготовке специалистов (кегль 12)

 

А.Б.Искакова1, соавторы2-3(кегль 12)

1Казахский национальный педагогический университет имени Абая

(Алматы, Казахстан), 2-3Вуз (город, страна) (кегль 12)
 

Аннотация (кегль 12)

Текст. Текст.Текст.Текст.Текст. (кегль 12)

Ключевые слова: слово/словосочетание,слово/словосочетание и т.д. (кегль 12)

 

Innovative education as an important trend in training

competitive professionals(size 12)

 

А.B.Iskakova1, collaborators2-3(size 12)

1Kazakh National Pedagogical University named after Abai

(Almaty, Kazakhstan), 2-3Institute (city, country)(size 12)
 

Abstract (size 12)

Text. Теxt.Теxt.Теxt.Теxt. (size 12)

Keywords: word/phrase, word/phrase, etc.(size 12)

 

 

 

2 - қосымша

 

«Біздің авторлар» бөліміне енгізу үшін (Кегль 14)

 

Искакова Әлия Болатқызы – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, aliya_iskakova@mail.ru

Искакова Алия Болатовна – кандидат педагогических наук, профессор, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, aliya_iskakova@mail.ru

Iskakova Aliya Candidate of Pedagogical Sciences, professor, Kazakh National Pedagogical University named after Abai, aliya_iskakova@mail.ru

 

 

«Мазмұны» бөліміне енгізу үшін (Кегль 14)

 

Искакова А.Т. Инновациялық білім беру – бәсекеге қабілетті мамандарды дайындаудағы маңызды бағыт ................................................................................

Искакова А.Т. Инновационное образование как важное направление в подготовке конкурентоспособных специалистов в условиях вуза ……………..

Iskakova A. Innovative education as an important trend in training competitive professionals ……….…………………………………………………………….….

 

 

 

3 - қосымша

Назар аударыңыз! Өтініш бір тілде беріледі (орыс неме қазақ)

 

 

«Педагогика және психология» ғылыми-әдістемелік журналында

мақала жариялану үшін

ӨТІНІШ

 

Автордың (соавторлар) аты-жөні

Искакова Алия Болатовна

Мақаланың атауы

Инновациялық білім беру – бәсекеге қабілетті мамандарды дайындаудағы маңызды бағыт

Журналдың жылы мен нөмірі

2018, № 4(37)

Бөлімінің атауы

Білім берудің қазіргі мәселелері

Ел

Қазақстан

Қала

Алматы

Жұмыс / оқу орны

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, профессор / магистрант

Лауазымы

Педагогика кафедрасының меңгеруші / -

Ғылыми дәреже

психологиялық ғылымдарының докторы / -

Ғылыми атағы

профессор / -

Байланыс телефон

8 777 444 555 1

e-mail

aliya_iskakova@mail.ru

Ғылыми этиканың принциптерін сақтауға (плагиат және жалған авторлас), сондай-ақ берілген мақаланың дәлдігі мен ерекшелігіне кепілдік береміз

 

 

 

4 - қосымша

РЕЕСТР

Реестр «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ-на ұсыну үлгісіне сәйкес толтырылады.

Назар аударыңыз! Егер мақаланың авторлары екі немесе одан да көп адам болса, реестр әр авторға бөлек толтырылады.

Реестр кестесін мұқият әрі дұрыс толтырыңыз.

 

1

Жариялану елі

Қазақстан, Алматы

2

ISSN

2077-6861

3

Журналдың толық атауы

«Педагогика және псхология» ғылыми-әдістемелік журналы

4

Журналдың мерзімділігі

Жылда 4 рет

5

Шығарылымының жылы, нөмірі, томы

2018, № 4(37)

6

Баспагер, журнал жариялау орны

«Ұлағат» баспа үйі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7

Жариялау авторы(лары)

 

8

Автор(лардың) жұмыс немесе оқу орны

 

9

ҒТАМИ коды

 

10

Мақаланың атауы (үш тілде)

 

11

Мақала тілінде аңдатпа

(мысалы: қазақ тілде)

 

 

12

Орыс тілде аңдатпа

 

Ағылшын тілде аңдатпа

 

13

 

 

Мақала тілінде түйін сөздер (мысалы: қазақ тілде)

 

Орыс тілде түйін сөздер

 

Ағылшын тілде түйін сөздер

 

14

Мақала көлемі (беттер)

 

15

Иллюстрациялар саны

 

16

Кестелер саны

 

17

Библиографиялық сілтемелер саны

 

18

Олардың ішінде: қазақстандық авторларға (саны)

 

19

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

 

 

 

 

 

 

 

5 - қосымша

ТӨЛЕУ ҮШІН РЕКВИЗИТТЕР

 

Назар аударыңыз!

Төлем мақала үшін жасалады (жеке тұлғадан), оқу үшін емес және т.б.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» шаруа жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Құқықтық мекен-жайы:

050010, Алматы қ., Достық д., 13

ИИК KZ178560000000086696

АҚ «Банк ЦентрКредит»

Алматы қ.

БИК KCJBKZKX

КБЕ 16

БИН 031240004969