Қазақша   Русский   English
«Арнайы педагогика» сериясы

Авторларға арналған ережелер

Мақалаларды ресімдеуге қойылатын талаптар

Көлемі 5 беттен аспайтын мақала мәтіні қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде қағаз тасығышта және электронды түрде келесі параметрлерді сақтай отырып беріледі:

  • ӘОЖ индексі мақаланың жоғарғы бөлігінде орналастырылады.
  • авторлардың аты-жөні мен аты-жөндері тілде жазылған мақаланың атауынан кейін орналастырылуы керек •
  • автор (авторлар) туралы мәліметтер (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде): Т. а. ә., лауазымы, жұмыс орны (толық аударма, ведомствосы көрсетілген ұйымның ресми қабылданған атауы), Ұйымның толық заңды мекен-жайы, ғылыми дәрежесі және атағы; авторлардың электрондық поштасы •
  • мақала қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша аннотациямен және түйінді сөздермен сүйемелденеді (80-100 сөз)
  • "Times New Roman" қаріпі, негізгі мәтіннің шрифт өлшемі-11 пт, суреттер, диаграммалар-10 пт, жоларалық интервал-дара; абзацтың бірінші жолының шегінісі-0,5 см. Формат – А4.
  • сол жағы – 2 см, оң жағы-2 см, жоғарғы және төменгі жағы-2 см;
  • мәтін парақтың бір жағында ғана басылады, беттер ретімен нөмірленеді;
  • әдебиеттерге сілтемелер мақала мәтіні бойынша төртбұрышты жақшада, библиографиялық тізім бойынша дереккөздің нөмірі және автор сілтеме жасайтын нормативтік актінің беті немесе бабы көрсетіліп ресімделеді • мысалы: [1, 15 б.]);
  • әдебиеттер тізімі мақала беттерінің жалпы санына кіреді және мәтіннің соңында дереккөздердің айтылуына қарай (10-нан артық емес) келесі ретпен ресімделеді: автор (аты-жөні), жұмыстың (мақаланың) атауы, дереккөздің (жинақтың, журналдың және т.б.) атауы, басылым орны (қала және баспа), айы немесе нөмірі (журналдың, газеттің), Шығарылған жылы және беттердің нөмірі ГОСТ 7.1:2006 сәйкес.
  • түйінді сөздер жазылған түйіндеме қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілуі тиіс

"Хабаршы-Вестник КазНПУ им. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың бас редакторы немесе "Хабаршы-Вестник" жауапты хатшысына жүктеледі. Мақала мазмұнына авторлар жауап береді.