Қазақша   Русский   English
«Филология ғылымдары» сериясы

С 03.05.2021 функционирует новый сайт журнала по ссылке: https://bulletin-philology.kaznpu.kz/

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ «ХАБАРШЫСЫ-ВЕСТНИК (ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ СЕРИЯСЫ)

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы-Вестник (Филологиялық ғылымдар сериясы)» журналына мақала шығарудың жалпы талаптары мен мақаланы рәсімдеудің тәртібі:

Мақаланы жазу барысында авторларға төмендегідей ережелерді басшылыққа алуды ұсынамыз: Редакция Microsoft Word for Windows мәтінінде басылған 7-12 бет көлеміндегі мақалаларды қабылдайды. Мәтін шрифті Times New Roman - 12 кегль; жоларалық интервалы – одинарный; абзац – 1 см. Барлық алаңдар – 2 см; бет нөмірленбейді; иллюстратциялық материалдар курсивпен теріліп жақшасыз беріледі. Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын және өзге де шет тілдерінде электронды нұсқада қабылданады. Мақала мәтінінің шынайылығы 80 % кем болмауы тиіс. Мақалада 2 автордан артық болмауы керек.

Мақаланың рәсімделуі (Қосымша 1):

 1. ҒТАХР (Ғылым-итехникалық ақпараттың халықаралық рубрикаторы) жарияланатын мақаланың жоғары бөлігінің сол жағында жазылады;
 2. Авторлар туралы мәлімет: автор(лар)дың аты-жөні – мақала тіліне сәйкес на (қою қалың шрифтпен, оң жақ бөлігінде абзацы 1 см; бірнеше авторлар туралы мәлімет индекстер арқылы беріледі (мысалы, Сулейменова А.Ж.,1 Мондыбаева С.Б. 2);
 3. Келесі жолда – ЖОО атауы немесе мекеме атауы, қаласы, елі жазылады (әрбір авторлар туралы мәліметтер жеке жолда жазылады);
 4. Бір жолдан кейін мақала атауы жазылады (мақала материалы қай тілде болса мақала атауы сол тілде бірыңғай үлкен әріптермен, қою қалың шрифтпен жол ортасында жазылуы тиіс); Бір жолдан кейін – аңдатпа жазылады (Аңдатпа мәтіні жарияланатын мақаланың тіліне сәйкес, 7-10 сөйлемді құрайды (100-150 сөз). Аңдатпа курсивпен және өзгеде белгілермен ерекшеленбеуі тиіс. Аңдатпа мәтіні жекелеген абзацтармен бөлінбеуі керек. Аңдатпаның екі тілдегі нұсқасы былайша
 5. Сондай-ақ бір жолдан кейін аңдатпаның екі тілдегі нұсқасы жазылады. Аңдатпаның екі тілдегі нұсқасы былайша (қазақша (Андатпа) / ағылшынша (Abstract) / орысша (Аннотация) көрсетілуі тиіс;
 6. Бір жолдан кейін мақала материалы қай тілде болса, сол тілде 7-10 сөзден тұратын кілт сөздер беріледі (Кілт сөздер қою қалың шрифтпен жазылуы тиіс); Кілт сөздердің екі тілдегі нұсқасы былайша (Түйін сөздер/ Ключевые слова/ Keywords) көрсетілуі тиіс. Кілт сөздердің мәтіні қою қалың шрифтпен және курсивпен жазылмауы қажет. Кілт сөздер мәтініне формуллалар мен суреттерді беруге болмайды.
 7. Бір жолдан кейін мақала мәтіні беріледі. Кілт сөздерден кейін мақала мәтіні берілуі керек.

Мақала мәтінін жазғанда төмендегідей тараушалармен бөліп жазу ұсынылады:

Кіріспе (егер мәтін қазақ тілінде жазылса) / Введение (егер мәтін орыс тілінде жазылса) / Introduction (егер мәтін ағылшын тілінде жазылса);

Әдістеме (егер мәтін қазақ тілінде жазылса) / Методика (егер мәтін орыс тілінде жазылса) / Methods (егер мәтін ағылшын тілінде жазылса);

Нәтижелер (егер мәтін қазақ тілінде жазылса) / Результаты (егер мәтін орыс тілінде жазылса) / Research result (егер мәтін ағылшын тілінде жазылса);

Талқылау (егер мәтін қазақ тілінде жазылса) / Обсуждение (егер мәтін орыс тілінде жазылса) / Discussion (егер мәтін ағылшын тілінде жазылса);

Қорытынды (егер мәтін қазақ тілінде жазылса) / Заключение (егер мәтін орыс тілінде жазылса) / Conclusion (егер мәтін ағылшын тілінде жазылса). Бөліктердің көлемі (кіріспе, әдістеме, нәтижелер, талқылау, қорытынды) 150 сөзден кем болмауы керек.

 1. Азат жол («қызыл жола») қолмен перне тақтаның «пробел» көмегімен емес, автоматты түрде түсуі тиіс;
 2. Мәтіндегі сөздердің арасында екі немесе үш «пробел» жіберуге болмайды;
 3. Қысқарған сөздердің (аббревиатура) бірінші қолданған кезде оның қасында жақшада, міндетті түрде, толық атауы жазылуы керек;
 4. Төл сөзді (цитирование) жазғанда ағылшын пернетақтасындағы ….. тырнақшаны қолданыңыз. Импакт факторлы журналдардағы мынадай «…..» тырнақшаны қолдануға болмайды.
 5. Мәтінде “нөмір” № символы кездессе, оны да осындай # таңбаға өзгертіңіз.
 6. Мәтін ішінде кестелерді пайдалануға болады, кестенің нөмірі мен атауы жоғары жағында жазылады. Кесте ішіндегі мәтінді рәсімдеу: жол аралық интервал - 1, шрифт-10 Times New Roman. Мәтін ішінде берілген кестеге сілтеме жасалып, кесте нөмірі берілуі керек. Мәтінде пайдаланылған барлық формулалар «Microsoft equation» макросында (Word бағдарламасында) берілуі керек. Графикалық суреттер жоғары сапада болу керек. Егер сурет ішінде сөз жазылса, ол анық көрініп тұруы керек. Суреттерді пайдалану саны шектеусіз, ажыратымдылығы кемінде 300 dpi болу керек. Кестелер мен формулалар пайдалану саны да шектелмеген.

Ескерту. Кесте, сурет, формулалардың атауын қысқартып жазудан аулақ болыңыз, яғни (т.е. Tab. 1, рис. 2, уравн. 3) деген сияқты қысқартулар қабылданбайды. "Кестеде берілген", "жоғарыда / төменде айтылған", "2-бетте немесе суретте көрсетілген" деген сияқты тіркестерді пайдаланбаңыз, себебі журнал түптелгенде кестенің немесе суреттің орналасу тәртібі мен бет саны өзгеріп кетуі мүмкін.

 1. Сілтеме жасалатын әдебиет мақала ішінде реттік саны бойынша тік жақшамен [1, 25] (бірінші цифр пайдаланылған дереккөз ретін білдірсе, екінші цифр пайдаланылған дереккөздің беттік номерін білдіреді). Пайдаланылған әдебиеттер мақала соңында сілтемелер реті бойынша толық көрсетіледі.
 2. Пайдаланылған дереккөздер тізімі. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: / Список использованной литературы: / References (қалың қою емес (нежирными), курсивпен жолортасында көрсетіледі).

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 5-6 дереккөзден кем болмауы керек. Автордың өзіне-өзі сілтеме жасауы 1-2 дереккөзден аспауы керек. Әдебиеттер тізімінде соңғы 5-10 жылда (2015-2020 ж.ж.) шыққан әдебиеттер болуы керек. Егер мәліметтер басқа дереккөздерден алынған болса, міндетті түрде сілтеме берілуі керек. Ағылшын тілінде шыққан дереккөздерге сілтеме жасау ұсынылады, бірақ міндетті емес.

Ғылыми журналда жариялау үшін мақалаларды рәсімдеудің негізгі баспа стандарты ГОСТ 7.5-98 «Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Жарияланатын материалдардың, баспалық рәсімделуі», библиографиялық тізімдердің баспа дизайны -ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері» сәйкес алынды.

Мақаланың келіп түскен күні пысықталғаннан кейін оның соңғы жіберілген нұсқасы болып саналады.

Мақала авторына ғылым докторы немесе кандидатының 2 рецензиясы қоса берілуі тиіс. Талаптарға сәйкес ресімделмеген мақалалар жарияланымға қабылданбайды және авторларға қайтарылады.

Журналды шығару жиілігі - жылына 4 рет (наурыз, маусым, қыркүйек, желтоқсан). Мақала қабылдау мерзімі:

1 тоқсан – 5 ақпанға дейін;

2 тоқсан – 5 мамырға дейін;

3 тоқсан – 5 қыркүйекке дейін;

4 тоқсан – 5 қарашаға дейін.

Жарияланымдар ақылы негізде жүзеге асырылады. Жариялау құны-5000 теңге. Абай атындағы ҚазҰПУ оқытушылары мен қызметкерлері үшін жариялау құны - 3500 теңге.

Мақалалар мына электронды мекенжай бойынша қабылданады: vestnikfilkaznpu@mail.ru. Ұйымдастыру комитетімен хат алмасу жоғарыда көрсетілген электрондық пошта мекенжайы бойынша ғана жүргізіледі. Жауапты хатшының телефоны: 8 747 202 25 15 Нұрбаева Аида Мұхтарқызы.

 

Қосымша 1

(Мақаланы рәсімдеудің үлгісі)

 

ҒТАХР 11.25.41

 

Ермекова Т.Н., 1 Абдурахманова И.Т. 2 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті,

Алматы, Қазақстан

2Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,

Алматы, Қазақстан

«СЫПАЙЫЛЫҚ» МӘНІНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ, СЕМАНТИКАЛЫҚ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ

Аңдатпа

Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін (100-150 сөз).

Түйін сөздер: мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін (точка не ставится)

 

YermekovaT.,1 Abdurahmanova I.2

1Kazakh National Women's Pedagogical University,

Almaty, Kazakhstan

2 Al-Farabi Kazakh National University,

Almaty, Kazakhstan

GRAMMATICAL AND SEMANTIC REPRESENTATION OF THE MEANING OF POLITENESS

Abstract

Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін (100-150 сөз).

Keywords: мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін (точка не ставится)

 

Ермекова Т.Н., 1 Абдурахманова И.Т. 2 

1 Казахский национальный женский педагогический университет,

Алматы, Казахстан

2 Казахский национальный университет имени аль-Фараби,

Алматы, Казахстан

ГРАММАТИЧЕСКАЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ «ВЕЖЛИВОСТИ»

Аннотация

Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін (100-150 слов).

Ключевые слова: мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін (точка не ставится)

Кіріспе. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін

Әдістеме. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін.

Нәтижелер. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін.

Талқылау. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін.

Қорытынды. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1 (цифрдан кейін нүкте қойылмайды) Қабдолов З. Сөз өнері: әдебиет теориясының негіздері. - Алматы: Мектеп, 1983.- 368 б.- кітап

2 Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. Құрастырғандар: З.Ахметов, Т.Шаңбаев. – Алматы: Ана тілі, 1996. -240 б. - кітап

3 Сыдықов Т. Қазақ тарихи романының көркемдік тілі. – Алматы: Ер-Дәулет, 1996. -164 б. - кітап

4 Смағұл Елубай “Ақ боз үй”.Трилогия. – Алматы: Жазушы, 2005. -528 б. – кітап

5 Қазақстан Ұлттық энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының Бас редакциясы, 2003. Т.5. -720 б.- энциклопедия

6 Ахметов З. Әдеби терминдер сөздігі. – Алматы: Ана тілі, 1996. – 240 б. – кітап.

 

(Редакциялық алқаның авторлармен байланысы үшін қосымша ақпарат ұсыну қажет)

Автор (тең авторлар) туралы мәліметтер 3 тілде беріледі

Аты-жөні (толық)

 

Жұмыс орны

 

Лауазымы

 

Ғылыми дәрежесі, атағы

 

Контактілік телефон нөмері

 

Электронды почтасының адресі

 

Мақаланың тақырыбы

 

 

Редакция алқасы