Қазақша   Русский   English
«Филология ғылымдары» сериясы

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

МРНТИ 11.25.41

Абай Абайұлы Абаев1

1ф.ғ.д., профессор, абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,

Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғылы, 13, 050050

ЛАТЫН ҚАРІПТІ ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ

Abstract

An abstract is a brief... (100-150 сөз)

Keywords: .... (3-10 сөз)

Түйіндеме

Қзақ тілінің өзекті... (100-150 сөз)

Кілт сөздер: .... (3-10 сөз)

Аннотация

Актуальные проблеммы... (100-150 сөз)

Ключевые слова: .... (3-10 сөз)

 

1. Кіріспе. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... (150 сөзден кем емес)

 1. Әдістеме. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... ( 300 сөзден кем емес)
 1. Нәтижелер. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... ( 300 сөзден кем емес)
 1. Талқылау. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... ( 300 сөзден кем емес)
 1. Қорытынды. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... ( 150 сөзден кем емес)
 2. (Сіздің мақалаңызда тараулар саны көп немесе аз болуы мүмкін)

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

 1. Аксартов Р. М., Айзиков М. И., Расулова С. А. Метод количественного определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. - С. 40-41 – журналдарда жарық көрген мақалалар
 1. Абимульдина С. Т., Сыдыкова Г. Е., Оразбаева Л. А. Функционирование и развитие инфраструктуры сахарного производства // Инновация в аграрном секторе Казахстана: Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 2009. – Алматы, 2010. – С. 10-13 –конференция материалдары
 1. Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность леукомизина. – Алматы: Бастау, 2007. – С. 35-37 – газет мақалалары
 1. Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов [Электрон.ресурс]. – 2006. – URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009) - интернет дереккөздерінен
 1. Петушкова, Г.И. Проектирование костюма : учеб. для вузов / Г.И. Петушкова. - М.: Академия, 2004. - 416 с. – кітап
 1. Laplace, P. S. (1814/1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. – Басқа тілден аударылған немесе қайта жарияланған дереккөздер
 1. Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III, & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Кітап тараушасы
 1. Guignon, C. B. (1998). Existentialism. In E. Craig (Ed.), Routledge encyclopedia of philosophy (Vol. 3, pp. 493-502). London, England: Routledge. Энциклопедия
 1. Саметова Ж.Ш. (2019). Қазіргі қазақ әдебиетіндегі ағымдар (ХХІ ғасыр). Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. Диссертация

 

МАҚАЛА ЖӘНЕ АВТОРЫ ТУРАЛЫ 3 ТІЛДЕ МӘЛІМЕТ

Е.А. Кузнецов 1

1д.и.н., профессор, Института Сорбонна-Казахстан при КазНПУ им. Абая,

г. Алматы, Казахстан

АКТУАЛЬНОСТЬ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

 

Kuznetsov E.A.1

1d.p.s., professor of the Institute of Sorbonne-Kazakhstan at Abai KazNPU ,

Almaty, Kazakhstan

RELEVANCE AGAINST CYBERCRIME

 

Е.А. Кузнецов1

1т.ғ.д., Абай атындағы Каз ҰПУ, Сорбонна-Қазақстан институтының профессоры,

Алматы қ., Қазақстан

КИБЕРҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ